Khách hàng đã trúng

Ngày quayTên khách hàngGiải thưởng
17:44 16/02/2020Vũ Vân5.000 NV-POINT
17:44 16/02/2020Vũ Vân5.000 NV-POINT
17:44 16/02/2020Vũ Vân5.000 NV-POINT
17:44 16/02/2020Vũ Vân5.000 NV-POINT
16:25 16/02/2020Nguyễn Trung Kiên5.000 NV-POINT
16:25 16/02/2020Nguyễn Trung Kiên5.000 NV-POINT
16:24 16/02/2020Nguyễn Trung Kiên20.000 NV-POINT
16:24 16/02/2020Nguyễn Trung Kiên5.000 NV-POINT
16:24 16/02/2020Nguyễn Trung Kiên5.000 NV-POINT
16:24 16/02/2020Nguyễn Trung Kiên5.000 NV-POINT